Stop

Giới thiệu

Công ty XXXXX  được thành lập với mục đích là kết hợp với các công ty thành viên chuyên về các lĩnh vực:

  • Nghiên cứu phát triển sản phẩm XXX
  • Sản xuất thực phẩm chức năng thực phẩm bổ sung, dược phẩm XXX
  • Xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu XXXX